ثبت ایده یا استارتاپ

 • در صورت ثبت رسمی
 • حوزه کلی فعالیت مثل: خدمات، تولید محصول و ...
 • نامنام خانوادگیکد ملیشماره تلفن همراهسمت / نقشپست الکترونیکیمدرک تحصیلی 
 • نامنام خانوادگیکد ملیشماره تلفن همراهسمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی 
 • نام و نام خانوادگیدرصد 
  از 100 سهم
 • میزان جذب سرمایهسال جذب سرمایهدرصد سهام واگذاری 
 • خارجی و داخلی
 • هدفپیش‌بینی زمان دستیابی به هدف 
  تعداد کاربر، گردش مالی یا ...
 • از ابتدا تاکنون
 • ماه چندم
 • عنوانتعداد 
 • عنوانتعدادزمان پیش‌بینی شده برای استخدام 
 • عنوانهزینه 
 • سرفصلهزینه 
  به تفکیک سرفصل سمت‌ها